Szanowni Konsumenci korzystający z usług Parku Linowego Pyrland w Poznaniu Wykonując zobowiązanie nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes Urzędu) na Marcina Przybył prowadzącego działalność gospodarczą jako Marcin Przybył Pyrland oraz Iwonę Przybył prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pyrland Iwona Przybył - wspólników spółki cywilnej o nazwie „Pyrland” s.c. w Poznaniu (dalej jako Przedsiębiorcy), Decyzją nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018r. do podjęcia środków mających na celu usunięcie trwających skutków naruszenia zakazu stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (dalej k.c.), powiadamiam iż: Prezes Urzędu w Decyzji nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018 r. stwierdził naruszenie przez ww. Przedsiębiorców zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669), poprzez stosowanie we wzorcu „Regulaminu korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego”, następujących niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 k.c. :

  1. „Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nie respektowania regulaminu” (pkt 5),
  2. "Pyrland Park Linowy oraz jego pracownicy nie odpowiadają za ewentualne poplamienia wynikające z naturalnego oddziaływania środowiska, w którym zainstalowany jest Park Linowy na przykład plamy od żywicy z drzew lub podarcia odzieży w sytuacji korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego w sposób niezgodny z regulaminem lub poleceniami instruktorów” (pkt 10),
  3. „(...) Każdy Klient zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie. (...). Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem korzystania z atrakcji na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów w sytuacji nieprzestrzegania poleceń instruktora, postanowień regulaminu oraz ryzykownych zachowań stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych bądź innych klientów Pyrland Parku Linowego” (pkt 24).

Przedmiotowe postanowienia, w ocenie Prezesa Urzędu, naruszają dobre obyczaje oraz rażąco naruszają interesy konsumentów, poprzez wyłączenie z góry prawnej odpowiedzialności Przedsiębiorców za skutki zdarzeń, w postaci szkody, do których mogło dojść w trakcie korzystania z atrakcji Parku Linowego Pyrland. Pomimo wycofania przedmiotowych postanowień z Regulaminu przez Przedsiębiorców, ich negatywne skutki wobec konsumentów – do których dedykowane są usługi Parku Linowego, mogą trwać nadal. Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK oznacza, że zakwestionowane postanowienia od samego początku nie wiążą konsumentów, a Przedsiębiorcy nie mają możliwości powoływać się na nie przy wykonywaniu umowy, np., celem wyłączenia swojej odpowiedzialności. Jest to istotne przy zamiarze dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przez konsumentów, gdyż sąd jest związany w tym zakresie rozstrzygnięciem wynikającym z decyzji Prezesa UOKiK w zakresie uznania- w ramach indywidualnego sporu – tych kwestionowanych postanowień za niedozwolone (abuzywne).

W związku z tym, jeżeli w Państwa przypadku doszło do bezpodstawnego obciążenia Państwa lub członka Państwa rodziny odpowiedzialnością za skutki zdarzeń w Pyrland Parku Linowym w postaci szkody lub też wskutek treści niedozwolonych postanowień zrezygnowaliście Państwo z dochodzenia roszczeń wobec Przedsiębiorców z tytułu szkody, jakiej doznaliście w Parku Linowym, proszę o złożenie pisemnej reklamacji wraz z kopią dokumentów uzasadniających Państwa roszczenie do Pyrland Parku Linowego (adres: Marcin Przybył ul. Romana Drewsa 8; 61-606 Poznań) w terminie do 25 maja 2019 r. Nieskorzystanie z możliwości złożenia reklamacji, nie zamyka sądowej drogi do dochodzenia roszczeń."

About us

Find out what makes Pyrland High Rope Course an incredible place.

Incredible Place

Both in the middle of Malta’s forest and in the center of Poznan.

Pyrland High Rope Course was created to share a passion for climbing. But it doesn’t mean it’s suitable only for extreme sports fans.

The number of attractions you can pick makes this a perfect place for everyone. Our staff will always guide you in choosing the most suitable rope course and ensure your safety throughout.

For those who want to organize an event on the premises of our park – we go above and beyond our standard attractions. Campfire, teambuilding, birthday parties, educational excursions, and picnics – everything you need is in Pyrland Park.

 

We want to be the most valued recreation facility in Poznan.

 

MISSION

We are freaks about a healthy lifestyle.
We want to share our passion.
We want to promote the idea of spending free time actively.
We want you to have fun and de-stress.
We want to help you push beyond your limits.
We are professionals who take your safety seriously.
We are nature lovers – especially squirrels and trees.

Our team

Instruktorzy

Instructor

Iga Wiśniewska

She’s an instructor, kids entertainer, and summer day camp guardian. She loves children, and the…

Instructor

Magdalena Świętanowska

Red beanie and red shoes are her go-to look. She’s always glad to help. She…

Instructor

Radosław Kasprzak

He’s our local beefcake. He trains regularly with weights, and that’s why he has the…

Instructor

Paweł Kolacki

He’s the most down-to-earth person on our team. He will always find the time to…

Instructor

Magdalena Kaszuba

She is the most reliable and dependable employee. She is always one step ahead. She…

Instructor

Magdalena Szurpit

Even if the world stops turning, Magda will always work in Pyrland High Rope Course…

Instructor

Bartłomiej Sobczak

Bartek is a hard-working and resourceful person. He can start a campfire, choose proper equipment…

Animatorzy i opiekunowie

Instructor

Iga Wiśniewska

She’s an instructor, kids entertainer, and summer day camp guardian. She loves children, and the…

Kids Entertainer

Dawid Nowak

He’s the director of our summer camp program, a ski instructor, a children’s entertainer, and…

Administrative Staff

Agata Nowak

She’s our tech whiz. She ensures everything runs smoothly. She has a deep appreciation for…

Biuro i obsługa parku

Administrative Staff

Emil Kaczmarek

With proper tools at his disposal, he can make anything. If you sit at the…

Administrative Staff

Michał Tukan

He’s a customer service specialist. Zeus had lighting bolts. Poseidon had a trident. And Michał…

Kids Entertainer

Dawid Nowak

He’s the director of our summer camp program, a ski instructor, a children’s entertainer, and…

Administrative Staff

Agata Nowak

She’s our tech whiz. She ensures everything runs smoothly. She has a deep appreciation for…

Kadra managerska

Facility Manager

Michał Dolata

He’s our facility manager, but most of all he’s the best colleague you can dream…

Owner

Marcin Przybył

He’s the owner and founder of Pyrland High Ropes Course. He has experience in customer…

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We collaborate with the Guards of Animal Protection.

We help injured squirrels with their recovery in a new environment in a special enclosure.

We support charitable work.

We sponsor various sports events.

We help our local community.

We organize and co-organize sports and recreational events.

 

OUR VALUES

Healthy workplace environment.
Safety.
Trust.
Optimism.
Honesty.
Hospitality.
Authenticity.
Courtesy.
Gentleman’s agreement rules.