Szanowni Konsumenci korzystający z usług Parku Linowego Pyrland w Poznaniu Wykonując zobowiązanie nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes Urzędu) na Marcina Przybył prowadzącego działalność gospodarczą jako Marcin Przybył Pyrland oraz Iwonę Przybył prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pyrland Iwona Przybył - wspólników spółki cywilnej o nazwie „Pyrland” s.c. w Poznaniu (dalej jako Przedsiębiorcy), Decyzją nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018r. do podjęcia środków mających na celu usunięcie trwających skutków naruszenia zakazu stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (dalej k.c.), powiadamiam iż: Prezes Urzędu w Decyzji nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018 r. stwierdził naruszenie przez ww. Przedsiębiorców zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669), poprzez stosowanie we wzorcu „Regulaminu korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego”, następujących niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 k.c. :

  1. „Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nie respektowania regulaminu” (pkt 5),
  2. "Pyrland Park Linowy oraz jego pracownicy nie odpowiadają za ewentualne poplamienia wynikające z naturalnego oddziaływania środowiska, w którym zainstalowany jest Park Linowy na przykład plamy od żywicy z drzew lub podarcia odzieży w sytuacji korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego w sposób niezgodny z regulaminem lub poleceniami instruktorów” (pkt 10),
  3. „(...) Każdy Klient zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie. (...). Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem korzystania z atrakcji na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów w sytuacji nieprzestrzegania poleceń instruktora, postanowień regulaminu oraz ryzykownych zachowań stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych bądź innych klientów Pyrland Parku Linowego” (pkt 24).

Przedmiotowe postanowienia, w ocenie Prezesa Urzędu, naruszają dobre obyczaje oraz rażąco naruszają interesy konsumentów, poprzez wyłączenie z góry prawnej odpowiedzialności Przedsiębiorców za skutki zdarzeń, w postaci szkody, do których mogło dojść w trakcie korzystania z atrakcji Parku Linowego Pyrland. Pomimo wycofania przedmiotowych postanowień z Regulaminu przez Przedsiębiorców, ich negatywne skutki wobec konsumentów – do których dedykowane są usługi Parku Linowego, mogą trwać nadal. Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK oznacza, że zakwestionowane postanowienia od samego początku nie wiążą konsumentów, a Przedsiębiorcy nie mają możliwości powoływać się na nie przy wykonywaniu umowy, np., celem wyłączenia swojej odpowiedzialności. Jest to istotne przy zamiarze dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przez konsumentów, gdyż sąd jest związany w tym zakresie rozstrzygnięciem wynikającym z decyzji Prezesa UOKiK w zakresie uznania- w ramach indywidualnego sporu – tych kwestionowanych postanowień za niedozwolone (abuzywne).

W związku z tym, jeżeli w Państwa przypadku doszło do bezpodstawnego obciążenia Państwa lub członka Państwa rodziny odpowiedzialnością za skutki zdarzeń w Pyrland Parku Linowym w postaci szkody lub też wskutek treści niedozwolonych postanowień zrezygnowaliście Państwo z dochodzenia roszczeń wobec Przedsiębiorców z tytułu szkody, jakiej doznaliście w Parku Linowym, proszę o złożenie pisemnej reklamacji wraz z kopią dokumentów uzasadniających Państwa roszczenie do Pyrland Parku Linowego (adres: Marcin Przybył ul. Romana Drewsa 8; 61-606 Poznań) w terminie do 25 maja 2019 r. Nieskorzystanie z możliwości złożenia reklamacji, nie zamyka sądowej drogi do dochodzenia roszczeń."

birthday parties

Guarantee your child the best birthday ever by organizing it in the Pyrland Rope Course.

BIRTHDAY IN PYRLAND HIGH ROPE COURSE

Pyrland High Rope Course is a sport and recreational facility located in Poznan’s forest near Lake Malta, which provides several obstacle-filled rope courses situated at different heights in the trees. Each rope course includes various obstacles: bridges, ladders, zip lines and so on, developed for every kind of user. The average time for a person to finish a course is from 45 to 90 minutes. Children Course is an attraction without a time limit.

 

ROPE COURSES

  • The Children course – a rope course and playground in one, equipped with safety nets, for 3-year-olds and above.
  • The Low course – lighter, more gentle introduction to rope courses, designed for older children.
  • The Middle course – blends workout with fun, suitable for teenagers or adults.
  • The High Course – a dose of adrenaline, recommended for people in good overall shape who need to challenge themselves and are over 16 years’ old.
  • Zip lines – a fast ride through the trees for children and adults alike.

SAFETY

Our team will ensure your child safety every step of the way. Each participant has to complete our instruction guide before starting their journey. Pyrland Park Rope Course will also provide each person with professional and certified equipment.
Additionally, the Children Course has safety nets around every obstacle

OUTDOOR GAMES

We can organize a 1-hour workshop for your children under a watchful eye of our experienced and outgoing entertainers. – Paper Chase games, Mega Yenga, Kangaroo Jumping, Tug Of War. Each activity in direct contact with nature.

PICNIC SPOT

Choose a perfect picnic spot under the canopy of trees and near the city center at the same time.

Two large wooden sheds and one slightly smaller – can accommodate up to 100 people.

Each picnic spot is located in a securely fenced area measuring about 0,5 ha.

Roasting sausages and marshmallows over a campfire can be a fun activity no matter what age you are!

Birthday party timetable

No other party will give your children more fun than ours while spending it actively and outdoors!

All courses are safe to use and are fun to play in.

 

All of the birthday parties we’ve already organized:

1972

Sample outline:

Start:
1 hour with Kids Entertainer

Rope Course: the Low Course + Zip Line
Children need to complete the Instruction Guide beforehand.

Campfire:
Roasting sausages and marshmallows

The Children Course:
A playground with safety nets around it – without time limit.

Kids Entertainers

Instructor

Iga Wiśniewska

She’s an instructor, kids entertainer, and summer day camp guardian. She loves…

Administrative Staff

Agata Nowak

She’s our tech whiz. She ensures everything runs smoothly. She has a…

Kids Entertainer

Dawid Nowak

He’s the director of our summer camp program, a ski instructor, a…

To see more details about organizing your child's birthday.

Unforgettable experience

We've been organizing memorable birthday parties over the last six years!