Szanowni Konsumenci korzystający z usług Parku Linowego Pyrland w Poznaniu Wykonując zobowiązanie nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes Urzędu) na Marcina Przybył prowadzącego działalność gospodarczą jako Marcin Przybył Pyrland oraz Iwonę Przybył prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pyrland Iwona Przybył - wspólników spółki cywilnej o nazwie „Pyrland” s.c. w Poznaniu (dalej jako Przedsiębiorcy), Decyzją nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018r. do podjęcia środków mających na celu usunięcie trwających skutków naruszenia zakazu stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (dalej k.c.), powiadamiam iż: Prezes Urzędu w Decyzji nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018 r. stwierdził naruszenie przez ww. Przedsiębiorców zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669), poprzez stosowanie we wzorcu „Regulaminu korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego”, następujących niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 k.c. :

 1. „Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nie respektowania regulaminu” (pkt 5),
 2. "Pyrland Park Linowy oraz jego pracownicy nie odpowiadają za ewentualne poplamienia wynikające z naturalnego oddziaływania środowiska, w którym zainstalowany jest Park Linowy na przykład plamy od żywicy z drzew lub podarcia odzieży w sytuacji korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego w sposób niezgodny z regulaminem lub poleceniami instruktorów” (pkt 10),
 3. „(...) Każdy Klient zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie. (...). Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem korzystania z atrakcji na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów w sytuacji nieprzestrzegania poleceń instruktora, postanowień regulaminu oraz ryzykownych zachowań stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych bądź innych klientów Pyrland Parku Linowego” (pkt 24).

Przedmiotowe postanowienia, w ocenie Prezesa Urzędu, naruszają dobre obyczaje oraz rażąco naruszają interesy konsumentów, poprzez wyłączenie z góry prawnej odpowiedzialności Przedsiębiorców za skutki zdarzeń, w postaci szkody, do których mogło dojść w trakcie korzystania z atrakcji Parku Linowego Pyrland. Pomimo wycofania przedmiotowych postanowień z Regulaminu przez Przedsiębiorców, ich negatywne skutki wobec konsumentów – do których dedykowane są usługi Parku Linowego, mogą trwać nadal. Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK oznacza, że zakwestionowane postanowienia od samego początku nie wiążą konsumentów, a Przedsiębiorcy nie mają możliwości powoływać się na nie przy wykonywaniu umowy, np., celem wyłączenia swojej odpowiedzialności. Jest to istotne przy zamiarze dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przez konsumentów, gdyż sąd jest związany w tym zakresie rozstrzygnięciem wynikającym z decyzji Prezesa UOKiK w zakresie uznania- w ramach indywidualnego sporu – tych kwestionowanych postanowień za niedozwolone (abuzywne).

W związku z tym, jeżeli w Państwa przypadku doszło do bezpodstawnego obciążenia Państwa lub członka Państwa rodziny odpowiedzialnością za skutki zdarzeń w Pyrland Parku Linowym w postaci szkody lub też wskutek treści niedozwolonych postanowień zrezygnowaliście Państwo z dochodzenia roszczeń wobec Przedsiębiorców z tytułu szkody, jakiej doznaliście w Parku Linowym, proszę o złożenie pisemnej reklamacji wraz z kopią dokumentów uzasadniających Państwa roszczenie do Pyrland Parku Linowego (adres: Marcin Przybył ul. Romana Drewsa 8; 61-606 Poznań) w terminie do 25 maja 2019 r. Nieskorzystanie z możliwości złożenia reklamacji, nie zamyka sądowej drogi do dochodzenia roszczeń."

Oferta

Oferta atrakcji dostępnych w ramach imprez firmowych

Atrakcje linowe

 • TRASA WYSOKA – z większą dawką adrenaliny, polecana wysportowanym osobom powyżej 16 roku życia
 • TRASA ŚREDNIA – łączy optymalne wymagania z dużą dawką zabawy dla młodzieży i dorosłych
 • TRASA NISKA – łatwa trasa dedykowana dla młodszych lub mniej doświadczonych
 • TRASA DZIECIĘCA – przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia
 • TYROLKI – zjazdy skośne dla dzieci i dorosłych

Team Building

Uczestnicy podczas wykonywania zadań definiują wzajemne role, poznają swoje silne i słabe strony oraz szlifują umiejętności pracy zespołowej. Podczas wspólnych i spontanicznych zmagań wyłaniamy naturalnych liderów, doskonalimy komunikację w zespole, poprawiamy zdolność radzenia sobie ze stresem oraz wspieramy kreatywne myślenie. Wszystkie działania są okraszone dużą dawką zabawy na świeżym powietrzu, w lesie położonym nad poznańską Maltą.

Wieża ze skrzynek – ustawienie wieży ze skrzynek nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że uczestnik musi dostawiać kolejne elementy, nie schodząc ze szczytu wieży. Zabawa odbywa się w pełnej asekuracji alpinistycznej. Celem jest ustawienie przez zespół wyznaczonej ilości skrzynek w jak najkrótszym czasie. Duże znaczenie ma wsparcie zespołu.

Mega Cyrkiel – podstawowym zadaniem drużyny jest skonstruowanie dużego cyrkla za pomocą drewnianych belek i lin. Następnie z drużyny zostaje wyłoniony uczestnik, który staje się operatorem cyrkla. Zadaniem pozostałych uczestników jest pociąganie za liny w taki sposób, aby operator cyrkla dotarł w bezpieczny sposób do wyznaczonego miejsca. Ważna jest współpraca, koordynacja działań, komunikacja i podział ról, bo każdy najmniejszy ruch ma znaczenie.

Labirynt (Team Balance) – zawodnicy balansują drewnianym labiryntem aby przeprowadzić kulkę z punktu A do punktu B. Ważna jest komunikacja i współpraca.

Wędkarz – konkurencja polega na jak najszybszym umieszczeniu butelek w skrzynce. Drużyna ma do dyspozycji linkę na każdą parę zawodników. Zadanie należy wykonać nie wchodząc na obszar, na którym rozstawione są butelki i skrzynka. Liczy się tu współpraca, koĘmunikacja, szybkość oraz synchronizacja działań między parami.

ustawienie wieży ze skrzynek nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że uczestnik musi dostawiać kolejne elementy, nie schodząc ze szczytu wieży. Zabawa odbywa się w pełnej asekuracji alpinistycznej. Celem jest ustawienie przez zespół wyznaczonej ilości skrzynek w jak najkrótszym czasie. Duże znaczenie ma wsparcie zespołu.

podstawowym zadaniem drużyny jest skonstruowanie dużego cyrkla za pomocą drewnianych belek i lin. Następnie z drużyny zostaje wyłoniony uczestnik, który staje się operatorem cyrkla. Zadaniem pozostałych uczestników jest pociąganie za liny w taki sposób, aby operator cyrkla dotarł w bezpieczny sposób do wyznaczonego miejsca. Ważna jest współpraca, koordynacja działań, komunikacja i podział ról, bo każdy najmniejszy ruch ma znaczenie.

celem jest bezpieczne przejście całej grupy przez bagno po skrzynkach plastikowych w jak najkrótszym czasie. Zespół otrzymuje do dyspozycji o jedną skrzynkę mniej niż jest osób w drużynie. Uczestnicy muszą przemieszczać się, jednocześnie przekazując ostatnią skrzynkę do przodu. Konkurencja kończy się w momencie kiedy wszyscy zawodnicy i wszystkie skrzynki przekroczą linię mety. Gra rozwija komunikację, pracę zespołową, buduje relacje i zaufanie.

Wydawałoby się, że złożenie kilku klocków w całość nie sprawi najmniejszego trudu. A jednak! Zespół ma za zadanie ułożenie nietypowych puzzli… liczą się tu umiejętności przywódcze ale też współpraca, szybkość, kreatywność i spostrzegawczość.

zadanie drużynowe, które polega na pokonaniu trasy na nartach biegowych z tym, że na jednej parze nart biegnie kilku zawodników. Zawodnicy muszą zsynchronizować swoje ruchy tak aby nikt nie dotknął ziemi. Zadanie kończy się w momencie kiedy zawodnicy przekroczą linię mety wraz z obiema nartami. Najważniejsze jest tu wyłonienie lidera. Istotna jest komunikacja oraz współpraca. Gra jest świetnym narzędziem w kontekście budowania relacji.

konkurencja z wykorzystaniem skrzynek plastikowych – w ilości o jedną mniej niż jest zawodników. Opiekun konkurencji co chwilę zabiera jedną ze skrzynek. Zadaniem drużyny jest przetrwanie na wyspie skonstruowanej z jak najmniejszej ilości skrzynek. Istotą zadania jest budowa relacji.

konkurencja polega na jak najszybszym umieszczeniu butelek w skrzynce. Drużyna ma do dyspozycji linkę na każdą parę zawodników. Zadanie należy wykonać nie wchodząc na obszar, na którym rozstawione są butelki i skrzynka. Liczy się tu współpraca, komunikacja, szybkość oraz synchronizacja działań między parami.

zadanie polega na zbudowaniu zamku z klocków według wzoru. Byłoby to proste gdyby nie fakt, że zawodnicy nie widzą tego co budują – plac budowy znajduję się w dużej drewnianej skrzyni z otworami. Celem gry jest praca nad komunikacją, umiejętnością delegowania zadań przez lidera, planowanie. Liczy się czas i precyzja.

zawodnicy balansują drewnianym labiryntem aby przeprowadzid kulkę z punktu A do punktu B. Ważna jest komunikacja i współpraca.

Przejście przez zawodników toru przeszkód w okularach symulujących upojenie alkoholowe. Cel: dobra zabawa, śmiech, integracja, ale też świadome doświadczenie skutków bycia pod „wpływem”. Należy wykazać się zręcznością, zwinnością i celnością.

Konkurencja polegająca na pokonaniu przez całą drużynę toru przeszkód po nietypowej, poziomej drabinie. Uczestnicy trzymają szczeble w rękach. Liczy się czas, umiejętności organizacyjne.

celem konkurencji jest zebranie przedmiotów z pola gry. Zawodnik leży na platformie zawieszonej nad polem gry, a pozostali uczestnicy sterują platformą za pomocą lin. Istotna jest tu komunikacja i koordynacja działań.

Klasyka. Zadanie polega na ułożeniu wieży z dużych drewnianych klocków. Gra zespołowa, w której najważniejsze jest precyzyjne działanie pod presją czasu.

Wersja tradycyjna, wersja na 4 strony świata. Istotna jest siła, ale zdarza się spryt i współpraca biorą nad nią górę.

Konkurencja, która poplącze wszystkich zawodników. Okaże się czy zespół rozwikła pod presją czasu z pozoru niemożliwą do rozwiązania sytuację. Bardzo duże znaczenie ma tu współpraca, koordynacja działań, komunikacja.

Konkurencja polega na przeprowadzeniu piłeczki z punktu A do punktu B. Zawodnicy toczą piłkę w rurach PCV pokonując tor przeszkód. Ważne jest zgranie zespołu, precyzja, czas.

Klasyka! Któż nie pamięta tej zabawy z dzieciostwa? Rywalizacja z wielkim uśmiechem na twarzy!

Zawody strzeleckie do zamków zbudowanych ze skrzynek plastikowych. Katapulty wzorowane są na rzymskich onagerach. Uwaga: nie róbcie tego w domu!

Infrastruktura

Infrastruktura parku pozwala na pełną organizację imprez wraz z cateringiem i zabawami tanecznymi. 

Do dyspozycji oferujemy:

 • Dwie duże wiaty drewniane oraz jedna mniejsza mieszczące do 100 os.
 • 400 miejsc siedzących – stoły z ławami
 • Ogniska i grille
 • Ogrodzony teren Parku o powierzchni ok. 0,5 ha
 • Toaleta Toi Toi Vip
 • Podest taneczny

Catering (m.in.):

 • Klasyczna kiełbasa z grilla
 • Kiełbasa biała z grilla
 • Kiełbaska dla dzieci z grilla
 • Kaszanka grillowana z cebulką
 • Stek z karkówki
 • Szaszłyk drobiowy
 • Pierś z kurczaka
 • Kofty (mielone na patyku)
 • Hot-dog dla dzieci
 • Grillowany łosoś (wegetariański)
 • Pyry z gzikiem (wegetariańskie)
 • Pieczone ziemniaki (wegetariańskie, wegańskie)
 • Pieczone ziemniaki z humusem (wegetariańskie, wegańskie)
 • Bigos
 • Warzywa grillowane (wegetariańskie, wegańskie)
 • Świeże sałatki z sosem na bazie vinegrette (wegetariańskie)
 • Sałatka z kaszą kuskus (wegetariańskie, wegańskie)
 • Tzatziki
 • Wiejskie jadło: pajda chleba, smalec, ogórek
 • Zupy: grochówka, pomidorówka
 • Domowe ciasto
 • Owoce
 • Pop-Corn, wata cukrowa
 • Lody, słodycze
 • Napoje zimne i gorące